formButton

bilgi talep formu

Fiyatlar ve diğer detaylar için formu doldurun.
"Aydınlatma Metni" ve "Açık Rıza Beyanını" okudum, kabul ediyorum.

Rengarenk sosyal bir yaşam

Sadece bir konut değil, sosyal ilişkilerin gelişmesine olanak sağlayan kafeterya noktası ve sosyal alanlar tasarladık.

Dilediğiniz zaman balkonunuzdan doğal peyzaj manzarasını izleyebileceğiniz, çocuklarınızın daha mutlu ve güvenle yetişeceği bir yuva inşa ettik.

Online Katalog

İhtiyaç duyabileceğiniz birçok sosyal imkan bir arada

Daha fazla nefes alabileceğiniz zengin bitki örtüsüne sahip rengarenk bahçeyle iç içe olan sosyal alanlar tasarladık.

Daha güvenli ve modern

Odağımız insan! Bu sebeple proje kapsamında C35 beton ve perde duvar teknolojisi kullanarak depreme karşı yüksek dayanıklılık sağladık.

Silivri’nin seçkin yaşam projesi Atabek Konutları, 17 bin 583 metrekarelik arsa alanı Üzerinde 336 daire ve 6 cadde dükkandan oluşuyor.

GALERİ
KONUM
İLETİŞİM FORMLARINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Yeni Mah. 1.Kasım Cad. 34570 Silivri/İstanbul adresinde mukim Can Modern Yapı A. Ş. (“ATABEK”) olarak, işbu İletişim Formu’nda paylaşmış olduğunuz ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi tipindeki kişisel verileriniz;

• Atabek Konutları İstanbul projesi hakkında sizleri bilgilendirmek,

• Hizmet kalitesini artırmak, gayrimenkul pazarlama ve satışı süreçlerinde sizlerle iletişime geçmek,

• Her türlü pazarlama, kampanya, tanıtım, reklam ve iletişim çalışmalarını yürütmek,

amaçlarıyla sınırlı olarak, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) 5/1 fıkrasında belirtilen hukuki sebebe dayalı şekilde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, yine yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla Kanun’un 8/1 fıkrası uyarınca ATABEK’nın hissedarlarına, hissedarlarının çoğunluk hisselerini elinde bulundurduğu ve/veya yönetim hakkına sahip olduğu bağlı şirketlere, iş birliği içinde olduğu kurumlara ve kanunlarda yetkili kılınmış kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Dilediğiniz zaman Kanun’un 11. maddesinde belirtilen;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerin düzeltilmesine ve silinmesine ya da yok edilmesine ilişkin işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınıza ilişkin başvurularınızı ATABEK’ya iletebilirsiniz.

Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin başvurularınızı,

1. Taleplerinizi açıkça belirtecek şekilde ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Yeni Mah. 1.Kasım Cad. 34570 Silivri/İstanbul” adresine iletilmesi,

2. KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresinizi, güvenli elektronik imzanızı, mobil imzanızı ya da tarafınızca ATABEK’ya daha önce bildirilen ve ATABEK’nın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [email protected] adresine iletilmesi,

yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

ATABEK, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ATABEK tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Can Modern Yapı A.Ş.

Kapat
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE, AKTARILMASINA ve ELEKTRONİK TİCARETE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

İletişim formunda yer alan aydınlatma metnini okuduğumu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik) kapsamında kişisel verilerimin; Can Modern Yapı A. Ş. tarafından başta kanunlardaki esaslar ve yükümlülükler çerçevesinde olmak üzere aydınlatma metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ve hukuki sebepler dâhilinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine ve aktarılmasına yönelik bilgilendirildiğimi ve Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarım ile bu haklarımı nasıl kullanacağıma ilişkin açık ve anlaşılır şekilde aydınlatıldığımı kabul ederim. Aydınlatma metninde belirtilen ilkeler ve amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla; ad, soyad, telefon numarası tipindeki kişisel verilerimin, tarafımla elektronik ortamda iletişime geçilebilmesi için mevzuatta tanınmış gerekli izinlerin alınmasına, ürün ve hizmet tanıtımlarının yapılabilmesine, kampanya ve promosyonlar hakkında tarafımın bilgilendirilmesine, tarafıma, e-posta, SMS, MMS vb. muhtelif dijital iletişim kanalları ve telefon aracılığıyla reklam içerikli bildirimlerin gönderilmesine ve bu kapsamında toplanmasına, işlenmesine, bununla birlikte bu “İletişim Formu” vasıtasıyla toplanan kişisel verilerimin aydınlatma metninde belirtilen alıcı gruplarına aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

Kapat